• 34349 ، بشیکتاش استانبول ترکیه

منابع

References

آلمان

BARiT Kunstharz Belagstechmik GmbH
gabi.bartel@barit.de

References

CIEL & CO

موسسه حقوقی CIEL & CO ، وکیل اصلی Juris Gulbis
(تلفن: +371 6788 5566)
juris@ciel.lv

References

ازبکستان

سرکنسولگری جمهوری ازبکستان در استانبول
(تلفن: +90 212 323 20 37)
uzbekconsul@yahoo.com

References

فدراسیون روسیه

سرکنسولگری فدراسیون روسیه در استانبول
(تلفن: (+90212) 292-5101 (02))
gkistam@mid.ru

References

آذربایجان

سرکنسولگری جمهوری آذربایجان در استانبول
(تلفن: +90 212 282 91 36)
istanbul@mission.mfa.gov.az

References

اوکراین

سرکنسولگری اوکراین در استانبول
(تلفن: +90 212 662 25 41)
gc_tr@ukrist.net

References

بوقلمون

BNH Petrokim ترکیه
petrokimya@gmail.com

fa_IRفارسی