تاسیس شرکت در ترکیه برای خارجی ها مزایای زیادی دارد. حمایت دولت از سرمایه گذاران خارجی برای تاسیس شرکت در ترکیه روز به روز در حال افزایش است. در سال های اخیر مراحل تاسیس شرکت در کشورمان توسط کارآفرینان خارجی کاهش یافته و فرآیندها تسهیل شده است. قانون سرمایه گذاران خارجی شماره 4875 به عنوان قانون اساسی در مورد سرمایه گذاری خارجی تنظیم شده است. تأسیس شرکت و فعالیت های تجاری خارجیان، جدای از قوانین فوق، مشمول مقررات قانون تجارت ترکیه و قانون تعهدات ترکیه می باشد.

آیا خارجی ها می توانند در ترکیه شرکت تاسیس کنند؟

بر اساس قانون سرمایه گذاران خارجی شماره 4875 در ترکیه، اتباع خارجی برای تاسیس شرکت از حقوقی برابر با شهروندان ترک برخوردار هستند. بر اساس این قانون، اتباع خارجی میتوانند هر شرکتی را در ترکیه تاسیس کنند, مفاد این قانون عبارت اند از:

سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری خارجی در ترکیه آزادند

سرمایه گذاران خارجی در ترکیه از حقوقی برابر با شهروندان ترک برخوردار هستند و با آن ها مانند شهروندان ترک و سرمایه گذاران داخلی رفتار خواهد شد

انواع شرکت هایی که اتباع خارجی می توانند در ترکیه تاسیس کنند

 • شرکت معمولی
 • شرکت کالکتیو
 • تضامنی با مسئولیت محدود
 • شرکت تعاونی
 • شرکت سهامی
 • شرکت محدود
 • مشارکت محدود با سرمایه مشترک

در بین این نوع شرکت ها، امروزه ترجیح داده شده ترین آنها شرکت های معمولی, سهامی و خاص  هستند. انواع دیگر شرکت ها اکنون فقط به صورت تئوریک وجود دارند.

شرکت مالکیت انفرادی چیست؟

به شرکتی که کلیه مسئولیت ها از قبیل بدهی، اعتبار و امور اداری متعلق به مالک است، شرکت انفرادی گفته میشود. این نوع شرکت می تواند با یک یا چند شریک تاسیس شود.

امکان تاسیس شرکت انفرادی بدون مجوز کار برای اشخاص حقیقی خارجی وجود ندارد. داشتن مجوز اقامت به تنهایی برای تاسیس یک شرکت انفرادی کافی نیست. طبق ماده 7 قانون شماره 4817 مجوز کار اتباع خارجی؛ برای خارجی هایی که به طور مستقل کار خواهند کرد، مجوز کار مستقل ممکن است توسط وزارتخانه اعطا شود، مشروط بر اینکه حداقل پنج سال به طور قانونی و بدون وقفه در ترکیه اقامت داشته باشند. این مجوز به فرد اجازه می دهد تا یک شرکت انفرادی افتتاح کند.

شرکت محدود چیست؟

شرکت با مسئولیت محدود نوعی شرکت است که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با حداقل سرمایه و حداکثر محدودیت سهامداران تاسیس و دارای عنوان تجاری می باشد. شرکت با مسئولیت محدود که حداکثر می تواند 50 شریک برای تاسیس خود داشته باشد با سرمایه حداقل 10000 لیره افتتاح می شود.

شرکت سهامی چیست؟

شرکت سهامی در ماده 329 قانون تجارت ترکیه؛ به شرکتی گفته می شود که سرمایه آن تعیین و به سهام تقسیم می شود و بدهی های شرکت بر عهده ی مسئول دارایی های شرکت است. در شرکت سهامی ممکن است همه شرکا خارجی باشند ولی اعضای هیئت مدیره باید تابعیت ترکیه را داشته باشند و در ترکیه اقامت داشته باشند. سرمایه شرکت سهامی حداقل 50.000 لیر ترکیه تعیین شده است.

مراحل تاسیس شرکت برای اتباع خارجی

قبل از تأسیس شرکت، صرف نظر از نوع شرکتی که باید تأسیس شود، ابتدا عنوان شرکت، حوزه فعالیت، دفتر مرکزی، مدیر یا نماینده آن، سرمایه و سهام و هیئت مدیره. مدیران باید مشخص شوند.

مراحل لازم و مهم برای تاسیس شرکت به ترتیب به شرح زیر می باشد.

 • تهیه صحیح اساسنامه شرکت
 • ارسال اساسنامه از طریق سامانه مرسیس
 • تنظیم و تأیید اسناد شرکت توسط نوتر
 • اخذ شماره مالیاتی

مدارک مورد نیاز برای درخواست شماره مالیاتی :

 1. دادخواست درخواست ثبت نام
 2. اساسنامه (باید اصل باشد)
 3. قرارداد اجاره (باید نشانی ثبت شرکت را نشان دهد)
 • واریز درصد معینی از سرمایه به حساب سازمان رقابت
 • واریز حداقل 25% از سرمایه تاسیس به حساب بانکی و صدور رسید
 • ارائه درخواست ثبت به اداره ثبت تجارت

مدارک مورد نیاز جهت درخواست ثبت نام به اداره ثبت تجارت:

 1. دادخواست درخواست ثبت نام
 2. فرم اطلاع رسانی سازمان (باید 4 نسخه باشد)

3.با امضای کلیه موسسین در حضور نوتر) 4 نسخه) اساسنامه

 1. رسید پرداخت به سازمان رقابت (تا سقف 0.04 درصد سرمایه شرکت)
 2. اظهارات امضاء برای شخص نماینده ی شرکت (در شرکت با مسئولیت محدود الزامی است و باید دو نسخه باشد)
 3. اظهارنامه تاسیس شرکت (باید اصل باشد)
 4. فرم ثبت نام اتاق بازرگانی (برای شریک شخص حقیقی یا شریک شخص حقوقی دو فرم مختلف لازم است)
 5. فیش بانکی در خصوص پرداخت حداقل سپرده سرمایه (حداقل 25 درصد سرمایه شرکت )
 • تصدیق ورقه های حقوقی

اوراق اجباری در تاسیس شرکت اتباع خارجی:

 1. اوراق یومیه
 2. دفتر کل
 3. اوراق مربوط به حسابداری
 4. اوراق مربوط به سهام

کتاب صورتجلسه جلسه مدیریت .5

 1. دفتر صورتجلسات
 • پیگیری بیانیه تاسیس شرکت توسط اداره ثبت تجارت
 • تنظیم و تصدیق اظهارات امضاء

تمام این مراحل باید با کمک یک وکیل مجرب انجام شود. زیرا زمانی که به مشکلات حقوقی شرکت های تاسیس شده توسط خارجی ها نگاه می کنیم، می بینیم که بیشتر ناشی از اشتباهاتی است که در مرحله تاسیس صورت گرفته است.