نفقه

What is Alimony? What are the Types of Alimony
نفقه
فهرست مطالب

نفقه در لغت به معنای کلیه چیزهای لازم برای زندگی و امرار معاش است. اگر چه افرادی که تقاضای نفقه می کنند اغلب همسر و فرزند هستند اما خواهر و برادر و خویشاوندان نیز می توانند درخواست نفقه کنند.

از آنجایی که خانواده ، زندگی اجتماعی و سعادت خانواده، حفظ وحدت خانواده و استمرار آن در ترکیه اهمیت بسیاری دارد،  نفقه در قسمت دوم قانون مدنی ترکیه که قانون خانواده را تشکیل می دهد بیان شده است.

طبق قانون مدنی ترکیه به شماره 4721 انواع نفقه به شرح زیر است:

  • 1) نفقه احتیاطی
  • 2) نفقه فقر
  • 3) نفقه مشارکت
  • 4) نفقه کمکی

1- نفقه احتیاطی

نفقه احتیاطی بر اساس ماده 169 قانون مدنی ترکیه، تعهدی موقت برای تأمین مسکن، امرار معاش، مراقبت و حمایت از همسر و فرزندان هنگام طلاق و جدایی است.

-چه کسانی می توانند نفقه احتیاطی را درخواست کنند؟

نفقه احتیاطی یک وظیفه موقت است که هدف آن حفظ سطح زندگی است که در دوران ازدواج در جریان بوده است. بنابراین یکی از زوجینی که به علت طلاق دچار فقر می شود می تواند برای هر فرزند نفقه احتیاطی از همسر خود  بخواهد. حتی اگر طرفین تقاضای نفقه احتیاطی نکنند، قاضی می تواند با توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی طرفین، آن را تعیین کند.

-میزان نفقه احتیاطی

میزان نفقه احتیاطی را قاضی تعیین می کند. اما در صورتی که درخواست کننده نفقه مبلغی را معین کرده باشد، قاضی نمی تواند  مبلغی بیش از آن را تعیین کند. از طرفی فردی که به نفقه احتیاطی معترض است، باید ثابت کند که طرف مقابل فقیر نمی شود.

بر اساس رویه محکمه دیوان عالی کشور، عدم کفایت درآمد مانع از پرداخت نفقه احتیاطی نمیشود، اما در تعیین میزان نفقه نقش دارد.

-نفقه احتیاطی چه زمانی تمام می شود؟

نفقه به عنوان اقدام موقت از تاریخ دعوی تا قطعی شدن رأی ادامه دارد. در صورتی که دعوای طلاق اقامه شده باشد و یا دعوا متعاقباً با اولین دعوی اقامه شده تلفیق شود، از تاریخ تشکیل اولین دعوا از سوی دادگاه حکم نفقه موقت صادر می شود. طرفی که تقاضای نفقه نمی کند نیز می تواند در جریان دادرسی درخواست نفقه کند. نفقه موقت در دعوای طلاق و جدایی از تاریخ قطعی شدن تصمیمات مربوط به این موارد خاتمه می یابد. پس از قطعی شدن پرونده طلاق ممکن است نفقه ادامه یابد و یا حکم به حذف کامل آن داده شود.

-اجرای نفقه احتیاطی

دادگاه با تنظیم رای موقت در مورد پرداخت نفقه تصمیم گیری می کند. در صورت عدم پرداخت نفقه مقرر، از سوی دادگاه رأی مربوط بدون صدور رأی اصلی قابل اجراء خواهد بود. اعتراض به اجرای احکام بدون حکم در مورد نفقه موقت در مدت قانونی امکان پذیر است.

2- نفقه فقر

نفقه فقر در ماده 175 قانون مدنی ترکیه آمده است: «طرفی که به علت طلاق فقیر می شود می تواند به نسبت تمکن مالی خود از طرف مقابل تقاضای نفقه کند »

نفقه فقر به زوجی تعلق می گیرد که پس از طلاق از لحاظ اقتصادی فقیرتر از زوج دیگر باشد و قادر به رفع نیازهای اولیه خود از قبیل سرپناه، تغذیه و سلامتی نباشد.

-شرایط نفقه فقر

برای اعطای نفقه فقر باید یکی از طرفین آن را درخواست کند.

نفقه فقر را قاضی بدون درخواست نمی‌تواند به طور رسمی حکم کند. درخواست نفقه تا تصمیم نهایی امکان پذیر است. درخواست نفقه را می توان در دعوای طلاق یا با اقامه دعوی جداگانه درخواست کرد.

درخواست کننده نفقه باید به دلیل طلاق در فقر باشد.

وضعیت اجتماعی و اقتصادی طرفین، اعم از اینکه دارای درآمد و دارایی منظم باشند، در تعیین اینکه آیا آنها پس از طلاق فقیر میشوند یا خیر، تعیین کننده است.

زوجی که درخواست نفقه می کند باید کمتر از همسر دیگر مقصر باشد.

در صورتی که تقصیر درخواست کننده بیشتر از زوج دیگر باشد، امکان ندارد نفقه به او تعلق گیرد، حتی اگر در فقر افتاده باشد.

نفقه ای که ارزیابی می شود باید متناسب با توان مالی زوجه باشد که مسئول پرداخت نفقه است.

حتی در صورت احراز سایر شروط، میزان نفقه ای که باید تعلق می گیرد نباید بیش از توان مسئول پرداخت نفقه باشد و متناسب با توان مالی وی باشد. در تعیین توانایی پرداخت نفقه همسر، نیازها و معیشت افراد تحت تکفل او نیز مورد توجه قرار گیرد. ممکن است طرفین تصمیم بگیرند که به هیچ وجه نفقه را پرداخت نکنند و یا در مورد میزان و ارز پرداختی نیز تصمیم بگیرند.

-دادگاه مسئول و صالح برای نفقه فقر

در صورت مطالبه نفقه فقر همراه با طلاق, این دادگاه خانواده است که مسئول و مجاز به رسیدگی به پرونده طلاق است. اگر بعد از طلاق پرونده با دعوی جداگانه اقامه شده باشد, مطابق ماده 177 قانون مدنی ترکیه و ماده 4 قانون دادگاه های خانواده، دادگاه خانواده محل اقامت درخواست کننده نفقه, صلاحیت دارد.

-مدت نفقه فقر

نفقه فقر طبق ماده 175 TMK نامعین است اما ماده 176/3 TMK شرایطی را تنظیم می کند که در آن نفقه ممکن است فسخ شود. از آنجایی که نفقه، دینی است که باید به فرد درخواست کننده پرداخت شود و تداوم نفقه مقید به شخص است، خود به خود با فوت درخواست کننده و پرداخت کننده نفقه تمام می‌شود. به همین دلیل در صورت فوت همسر طلبکار نفقه، ورثه وی نمی توانند از پرداخت کننده آن , نفقه مطالبه کنند. اما برای وراث مانعی برای مطالبه نفقه ای که تا لحظه فوت پرداخت نشده است وجود ندارد. ازدواج مجدد طلبکار نفقه یکی دیگر از مواردی است که خود به خود موجب فسخ تعهد نفقه می شود. گرچه ازدواج مجدد پرداخت کننده نفقه موجب رفع نفقه نمی شود، اما ممکن است با توجه به مسئولیت مالی سبب کاهش میزان آن باشد.

-روش پرداخت نفقه فقر و اجرای تصمیم

طبق قانون ترکیه قاضی می تواند حکم به پرداخت نفقه به صورت مقطوع یا بر اساس درآمد بدهد. حتی اگر نحوه پرداخت قاعدتاً به تشخیص قاضی باشد، امکان توافق طرفین در این خصوص وجود دارد، مشروط بر اینکه مغایر با نظم عمومی، اخلاق و مقررات قانونی نباشد.

در صورتی که پرداخت کننده نفقه علیرغم قطعی شدن تصمیم در مورد میزان نفقه، پرداخت را انجام ندهد، می توان علیه او حکم صادر کرد.

3- نفقه مشارکت

در صورت فسخ نکاح با طلاق، وظیفه طرفی که حضانت به او واگذار نشده است برای مشارکت در نگهداری و مخارج فرزند مشترک پایان نمی یابد. بر اساس قانون, طرفی که حضانت به او داده نمی شود نیز باید هزینه های مراقبت از کودک را پرداخت کند و این هزینه ها بر اساس توان مالی آن در نظر گرفته میشود. این پرداخت تحت عنوان حمایت مشارکتی با هدف کمک به رشد مادی و معنوی کودک و رفع نیازهای اقتصادی او انجام می شود.

-چه کسی می تواند نفقه مشارکت را درخواست کند؟

طبق ماده 329 قانون مدنی، طفلی که دارای قدرت تشخیص و تمییز نیست، ولی یا قیم منصوب به طفل، زوجی که سرپرستی طفل را بر عهده دارد، میتوانند نفقه مطالبه کند. حتی در صورت عدم وجود مطالبه، قاضی می تواند به منظور حفظ منافع و مصالح طفل، به طور رسمی نفقه را تعیین کند.

-میزان نفقه مشارکت

با در نظر گرفتن مصلحت کودک، آموزش، مراقبت، تغذیه و فعالیت های اجتماعی و به طور خلاصه هزینه های نگهداری لازم برای رشد مادی و معنوی او و نیز نیازهای اولیه او باید بعد از طلاق و جدایی نفقه پرداخت کرد. به همین دلیل قاضی به نسبت توان مالی و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی – اجتماعی طرفین در مورد نفقه تصمیم می گیرد. در تصمیم گیری در مورد نفقه، توان مالی مادر یا پدر مکلف به پرداخت نفقه، نیاز فرزند، سن او و شرایط اقتصادی موجود در نظر گرفته می شود.

-مدت نفقه مشارکت

پرداخت نفقه کودک پس از نهایی شدن تصمیم شروع می شود و تا زمانی که کودک بالغ شود ادامه می یابد. با این حال، طبق قانون «اگر تحصیل طفل با وجود بالغ بودن ادامه یابد، والدین موظفند تا پایان تحصیل در حدی که بر حسب موقعیت و شرایط از آنها انتظار می رود، از او مراقبت کنند». در صورت ادامه تحصیل کودک حتی اگر بالغ باشد، نفقه کودک تا پایان تحصیل ادامه می یابد.

-نحوه پرداخت و اجرای نفقه مشارکت

نفقه هر ماه به صورت نقدی پرداخت می شود. نفقه مشارکت با قطعی شدن تصمیم دادگاه باید پرداخت شود. در صورتی که علیرغم قطعی شدن رأی، پرداخت کامل از سوی پرداخت کننده نفقه انجام نشود، می توان اقدام به اجرای حکم کرد. علاوه بر این، با شکایت طلبکار در صورت وجود شرایط دیگر می توان برای فردی که به تعهد خود عمل نکند درخواست حکم جلب داد.

4- نفقه کمکی

طبق ماده 364 قانون مدنی هر کس موظف است به خویشاوندان وخواهران و برادران خود که در فقر هستند نفقه بدهد.

تعهدات نفقه خواهر و برادر بستگی به رفاه آنها دارد.

کسي که نتواند وسايل لازم براي گذران زندگي و امرار معاش خود (کار، کالا و …) را به دست آورد و در فقر افتاده است ,میتواند درخواست نفقه کمکی کند.

-چه کسی می تواند مطالبه نفقه کند؟

خویشاوندانی که اگر کمک مالی به آن ها نشود فقیر میشوند. تعهد نفقه دو طرفه است و طلبکار نفقه و متعهد به نفقه اشخاص مندرج در قانون مدنی هستند. . مثلاً در شرایطی، پدربزرگ و مادربزرگ می توانند از نوه درخواست نفقه کنند یا نوه می تواند از جد تقاضای نفقه کند. اما در هر صورت شخص متقاضی نفقه باید ثابت کند که در صورت عدم کمک فقیر میشود.

-دادگاه مسئول و صالح برای نفقه

پرونده نفقه در دادگاه خانواده محل اقامت یکی از طرفین تشکیل می شود.

-میزان نفقه کمکی

مقدار مورد نیاز برای امرار معاش متقاضی نفقه مشروط بر اینکه از توان متعهد نفقه بیشتر نباشد توسط قاضی تعیین و ارزیابی می شود. این مبلغ ارزیابی و تعیین شده نمی تواند از ظرفیت پرداخت متعهد به نفقه بیشتر باشد.

-مدت نفقه کمکی

رسیدگی به نفقه از تاریخ تشکیل پرونده شروع می شود. نفقه خود به خود با فوت متعهد یا طلبکار تمام می شود. در صورت رفع فقر متقاضی نفقه یا رفع توانایی متعهد به نفقه, با حکم دادگاه امکان فسخ نفقه وجود دارد.

تغییر میزان نفقه

امکان تغییر میزان نفقه اعطایی به دلیل تغییر شرایط اقتصادی، وضعیت تأهل زوجین، تغییر وضعیت اجتماعی و اقتصادی طرفین وجود دارد.

-تغییرمیزان نفقه در نفقه فقر

در مواردی که وضع مالی طرفین تغییر ‌کند ممکن است تصمیم به افزایش یا کاهش نفقه گرفته شود. قانون‌گذار در مقررات مربوط به نفقه فقر، افزایش و کاهش را مجاز دانسته است. کاهش حق نفقه در مواردی که وضعیت مالی طرفین تغییر کند امکان پذیر است. به همین دلیل طرفین می توانند با تقاضای افزایش یا کاهش نفقه, اقامه دعوی کنند. مثلاً اگر زوجی که موظف به پرداخت نفقه است از شغل خود انصراف داده یا ازدواج جدیدی داشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند شده باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای تغییر میزان نفقه را با توجه به توانایی خود بکند، مشروط بر اینکه ثابت کند توان مالی برای پرداخت مبلغ نفقه کافی نیست.

-تغییر میزان نفقه مشارکتی

در صورت تغییر وضعیت، قاضی در صورت درخواست مجدداً میزان نفقه را تعیین و نفقه را حذف می کند. طلبکار نفقه می تواند با اثبات اینکه مورد جدید و مهمی رخ داده است که به نفع طفل است, برای طفل یا مادر یا پدری که حضانت به او واگذار شده است، تقاضای افزایش نفقه کند. به عنوان مثال، افزایش هزینه های کودک به دلیل اینکه کودک به مدرسه خصوصی می رود، بسته به شرایط مورد خاص، ممکن است دلیلی برای افزایش نفقه باشد.

با توجه به شرایط اقتصادی روز، ممکن است قاضی تقاضای تعیین میزان نفقه پرداختی در سالهای بعد را بنماید و با تقاضای افزایش هر سال, میزان نفقه مورد حکم دادگاه به میزان معینی تعیین شود. به عنوان مثال، هر سال با توجه به نرخ ارز، شاخص قیمت طلا، نرخ تورم, در پروتکل طلاق این امکان وجود دارد که طرفین نسبت به افزایش نفقه، شاخص افزایش معینی را درخواست کنند.

نتیجه

در جامعه, ما با مطالبات نفقه و دعاوی حقوقی به کرات رو به رو می شویم. تعیین جزییات مطالبات از نظر جریان پرونده برای طلبکار نفقه بسیار مهم است. متعهد به نفقه نیز باید به تعهدات خود آگاه باشد و با آگاهی از مجازات هایی که در صورت عدم انجام آن با آن مواجه خواهد شد، اقدام کند. با توجه به اینکه طرفین حق مطالبه و اقامه دعوی در خصوص افزایش، کاهش یا حذف نفقه دارند، مشورت با یک وکیل خانواده بسیار مهم است.

 

 

چت باز
1
Scan the code
سلام ? Serka Law مشاوره حقوقی برتر برای شرکت ها ، سرمایه گذاران و مشتریان خارجی است.