طبق ماده 8 قانون مجازات ترکیه، اگر اتباع خارجی یا شهروندان ترک در ترکیه مرتکب جرم شوند، مجازات می شوند. منظور از ارتکاب جرم، اقدام جنایی در ترکیه است.

گاهی اوقات فرد خارجی مرتکب جرمی در کشورهای دیگر می شود که نیاز به رسیدگی قضایی در ترکیه دارد. دو نوع رسیدگی قضایی وجود دارد:

 • اگر فرد خارجی مرتکب جرمی شود که به اعتبار ترکیه لطمه بزند. مجازات در نظر گرفته شده حداقل یک سال زندان است.
 • صرف نظر از میزان مجازات قانونی برای برخی از جرایم، در صورتی که این جرم به کسی آسیب برساند، نیازمند رسیدگی در ترکیه است.

پرونده های کیفری خارجیانی که اقدامات زیانبار علیه ترکیه انجام می دهند، در دادگاه عالی ترکیه رسیدگی میشوند. برای رسیدگی به این پرونده ها در دادگاه عالی، برخی پیش‌شرط‌ها نیاز است:

 • جرم باید در خارج از ترکیه انجام شود.
 • مرتکب نباید شهروند ترکیه باشد.
 • جرم باید به ترکیه یا شهروندان ترکیه آسیب برساند. در این صورت اگر مرتکب به دلیل ارتکاب جرم در کشورهای دیگر مجازات نشود یا اگر کسی که از جرم آسیب دیده است تقاضای محاکمه کند، دادگاه عالی به پرونده رسیدگی میکند.

اگر قربانی ترک نباشد و جرم در ترکیه اتفاق نیافتاده باشد، ترکیه همچنان می تواند عامل یا مظنون را مجازات کند.

برخی جرایم بدون در نظر گفتن اینکه در ترکیه اتفاق افتاده اند یا نه، در ترکیه رسیدگی می شوند. مانند:

 • هولوکاست
 • جنایات علیه بشریت
 • قاچاق انسان

اگر دادگستری در صورت وقوع جرایم زیر پرونده تشکیل دهد، میتواند به جرایم زیر رسیدگی کند. طبق قانون، مجازات این اعمال نمی تواند بیش از مجازات کشوری باشد که جرم در آن اتفاق افتاده است.

 • اعمالی که علیه حاکمیت ترکیه هستند.
 • شکنجه
 • آلوده کردن محیط زیست از عمد
 • فروش و تولید مواد مخدر
 • تسهیل در مصرف مواد مخدر
 • جعل پول
 • جعل مهر
 • تن فروشی
 • ربودن وسیله نقلیه

دادگاه صالح برای جنایاتی که در سایر کشورها اتفاق افتاده است:

 • اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد، دادگاه در جایی که مظنون یا مرتکب دستگیر شود صورت می گیرد.
 • دادگاه در نزدیکترین جایی که مظنون یا مرتکب برای آخرین بار زندگی کرده است صورت می گیرد.

شرکت حقوقی سرکا در زمینه پرونده های کیفری خدمات مختلفی ارائه می دهد. ما با تیم حرفه ای خود آماده خدمت رسانی به شما هستیم.